+ 32 (0) 2 318 50 90

2007: algemene beleidsnota van Molenbeek

Algemene nota beleid Molenbeek

Actieprogramma 2007 – 2012

De algemene verklaring van de wetgever, een fundamentele tekst voor alle Molenbeekse, bepaalt de werkprioriteiten die door het nieuwe College zijn gekozen om zijn algemene doelstelling te bereiken: de aanzienlijke verbetering van het welzijn van de inwoners van Sint-Jans-Molenbeek in alle opzichten buurten van de gemeente.

Ik wil de bezorgdheid benadrukken van alle agenten die onze nieuwe en brede alliantie vormen om samen te werken, in een geest van samenhang, met het gemeenschappelijke doel om het welzijn en de belangen van alle Molenbeekois te bevorderen.

Zelfs als een verandering van meerderheid nieuwe aspecten impliceert, blijven de belangrijkste zorgen van de nieuwe vertegenwoordigers niettemin gericht op gebieden waarvoor de afgelopen jaren al aanzienlijke inspanningen zijn gedaan.

Deze gebieden houden verband met de verfraaiing van de openbare ruimte, veiligheid, modernisering van de infrastructuur, het recht op huisvesting voor iedereen, de lokale economie, werkgelegenheid, veiligheid, netheid, zoveel onderwerpen in het kader van het goede beheer van een gemeente, … zoveel onderwerpen die in deze verklaring zullen worden behandeld en geweigerd in de vorm van concrete acties in het Communaal Ontwikkelingsplan.

De prioriteiten van de nieuwe meerderheid vormen daarom de basispijlers van het beleid dat de komende zes jaar ten uitvoer zal worden gelegd.

Deze pilaren zijn drie in getal. Het is :

  • Ten eerste om de ontwikkelingsacties voort te zetten en te versterken voor een leefomgeving die verfraaid en geruststellend is voor iedereen, door de rehabilitatie die reeds in de voorgaande jaren van het gehele stedelijke en economische weefsel van de gemeente goed op gang was, door de inspanningen te accentueren op het gebied van milieu, netheid van openbare ruimten, verbetering van de mobiliteit op het gemeentelijk grondgebied, waarbij met name regionale, federale en Europese hulp wordt ingeroepen. Het is ook een kwestie van het accentueren van de behaalde resultaten op het gebied van de veiligheid van iedereen door de bestrijding van delinquentie door de veiligheidsdiensten en door de preventiediensten te versterken ;
  • Ten tweede, de mechanismen van sociale en economische solidariteit op het gemeentelijk grondgebied te intensiveren door een beleid van openheid en toegankelijkheid te voeren op het gebied van huisvesting, opleiding, sociaal-professionele integratie, werkgelegenheid, handel en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen ;
  • Ten derde, om de acties die reeds worden uitgevoerd om te leren, te vermaken, culturen te leven in Molenbeek te ontwikkelen en zo het betere wezen, het betere leven van de inwoners in alle wijken van de gemeente te bevorderen.

Deze drie pijlers zullen in operationele vorm worden overgenomen in het Communaal Ontwikkelingsplan en zullen de basis vormen voor gemeentelijke actie in de komende zes jaar, ook al blijven ze, zoals u weet, onderhevig aan sterke sociaaleconomische beperkingen. een gemeente heeft niet altijd het vermogen om te controleren.

Bovendien zijn deze politieke keuzes zeker niet onveranderlijk of rigide. Het zijn veeleer richtlijnen waarvan de uitvoering moet worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden die zich onvermijdelijk zullen voordoen in de loop van de legislatuur.

I. EEN ALGEMEEN KADER VAN HET LEVEN VERBETERD EN BEVESTIGD

De gemeente, zowel op eigen kracht als in perfecte overeenstemming met de federale staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in samenwerking met de particuliere sector, heeft een erezaak gemaakt om het aanzien van de ruimte aanzienlijk te verbeteren. publiek en, op dezelfde manier, het imago van bepaalde buurten.

Als het Weststation het laatste grote gebied blijft (meer dan 12 hectare) om te ontwikkelen, wordt nu een gevecht van 15 jaar gewonnen: de oude doorbraak van de metro die van het kanaal naar de Zwarte Vijvers ging, is eindelijk bezet. Huisvesting en economische activiteit hebben hun rechten kunnen hervatten. Het Heyvaert-district is niet langer een woud van autowrakken. Het maritieme district ziet de installatie van belangrijke gemeenschappelijke en regionale infrastructuren, terwijl het gebied van Tours & Taxis zijn beheer in de komende jaren zal wijzigen.

Een groot aantal woningen werd ook gebouwd in het bovenste deel van de gemeente. Openbare werken reageerden en zullen blijven voldoen aan de hoofddoelstelling van een evenwichtige verdeling van interventies tussen alle buurten.

Ondanks de ontegenzeggelijk bereikte resultaten, zijn er vandaag de dag nog tal van uitdagingen die nog moeten worden overwonnen. Daarom zal de meerderheid die in Molenbeek-Saint-Jean aanwezig is, een beleid rond verschillende assen ontwikkelen.

De eerste pijler van dit beleid betreft grootschalige programma’s die voornamelijk door openbare exploitanten worden uitgevoerd. De gemeentelijke autoriteiten willen de herstructurering en algehele renovatie van historische wijken in Molenbeek voortzetten ten bate van de inwoners door de grote revitalisatieprogramma’s die de buurtcontracten vormen te accentueren.

Districtcontracten kunnen bepaalde openbare ruimten opnieuw ontwerpen om hun werking te verbeteren en om gebouwen te renoveren of opnieuw te bouwen om kanker te elimineren en het gebouw te herstructureren.

Als in de loop van deze nieuwe legislatuur de operaties voorzien in de Heyvaert Wijkcontracten, Escaut-Meuse, Fonderie-Pierron, Maritime, Ateliers-Mommaerts hun implementatiefase voor sommigen zullen ingaan of volledig zullen worden gerealiseerd voor de anderen, de autoriteiten lokale autoriteiten zullen blijven zoeken naar nieuwe aanvullende financiering om deze algemene revitalisering voort te zetten, ongeacht of ze zich in de betrokken wijken bevinden of op andere prioritaire gebieden die in samenwerking met regionale, federale of Europese autoriteiten zijn vastgesteld.

De meerderheid zou echter graag zien dat deze nieuwe financiering in de eerste plaats gericht is op het verbeteren van de wijken Gare de l’Ouest / Saint-Lazare, Vandepeereboom / …, met voor het eerst een uitbreiding van het bereik buiten het spoorwegnet. . Zo zal een deel van de nieuwe Molenbeek, die tekenen van kwetsbaarheid vertoont, worden verfraaid en gerehabiliteerd rondom de site van het Weststation.

De gemeente zal specifieke projecten opzetten, die het mogelijk maken om echte wijkpolen te creëren die zullen worden opgezet op basis van wat er in het maritieme district met het Maritiem Communautair Centrum wordt gedaan. Onder deze zijn :

Het Weststation: vandaag beschouwd als een breuk in het stedelijk weefsel, moet het een scharnier worden tussen twee delen van de stad. Op basis van de specifieke kwaliteiten van de site, die binnenkort een van de meest ontwikkelde multimodale centra in de regio zal zijn, zal het noodzakelijk zijn om via een masterplan de implementatie van verschillende functies mogelijk te maken die een evenwicht tussen de economische sectoren (winkelcentrum, MKB-bedrijven die de lokale werkgelegenheid stimuleren), onderwijs en opleiding, cultuur, recreatie en huisvesting (sociale woningbouw en particuliere huisvesting, kwaliteit), groene ruimten op basis van de werkelijke behoeften van de buurt en de gemeente. Het kenmerk van gemengde buurten (woningen en bedrijven) en de mate van gemiddelde dichtheid van constructie en landgebruik zullen sleutelcriteria zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Aan de andere kant moet het concept worden bekeken in termen van mobiliteit, met name in termen van de toekomstige RER, maar ook van dienstverlening aan burgers.

Cohesie in en tussen buurten is een van de hoofdprioriteiten van de nieuwe Meerderheid en de site van West Station is daar een symbool van.

Tours & taxi’s : Hoewel deze site zich op het grondgebied van Brussel-Stad bevindt, zal deze ontwikkelingen ondergaan die een directe invloed zullen hebben op het leven in het maritieme district. De gemeente zal, via alle consultaties georganiseerd tijdens de vergunningsprocedures, de initiatieven verdedigen die de meeste garanties bieden voor openheid en toegankelijkheid van de site voor onze buurten.

De deur van Ninove : dit contactpunt met de twee naburige gemeenten wordt binnenkort de groenste deur van het Pentagon. Het creëren van een nieuw park van meer dan een hectare is de garantie. Toekomstige woningbouw (zowel gemeenschappelijk als privé) en wijkvoorzieningen zullen deel uitmaken van de vernieuwing, openheid en aantrekkelijkheid van de wijk. De aanwezigheid en ontwikkeling van het slot zal deelnemen aan het specifieke beeld van de site.

De site “Lavoisier”, voorheen B.A.T. geheten, heeft een aanzienlijk potentieel voor de ontwikkeling van economische activiteiten en huisvesting. De projecten geleid door de compatibiliteit tussen deze twee functies zullen, dankzij de kwaliteiten van de bestaande gebouwen, zorgen voor een nieuwe opening voor het district en een kans om nieuwe bedrijven te vinden.

Op het gebied van wegen zijn er veel al gerenoveerd, vaak diep. De gemeente zal dit renovatiebeleid echter intensief blijven uitvoeren.

Het programma voor de modernisering van de verlichting voor de hele gemeente zal worden voortgezet via wijkcontracten, driejarenplannen die door het Gewest worden gefinancierd en werken met eigen vermogen.

Wat de creatie van woningen betreft, zullen de gemeentelijke autoriteiten, als onderdeel van de revitaliseringsprogramma’s, alert zijn om de kwestie van de huisvesting van grote gezinnen en die van mensen met lage inkomens te beantwoorden. Bij renovatie of bouw van gebouwen in het kader van een operatie waarbij de overheid betrokken is, zorgen zij ervoor dat de appartementen van 3, 4 of 5 slaapkamers zijn voorzien. Evenzo zal speciale aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid van woningen voor mensen met beperkte mobiliteit door middel van een specifieke aanpassing van het gebouw. Een soortgelijke inspanning zal worden gedaan voor senioren.

Stedenbouwkundige operaties met betrekking tot de nabuurschapscontracten, met name gericht op de verbetering van woningen en openbare ruimten als onderdeel van de Europese operatie “doelstelling 2”, de gemeentelijke autoriteiten hebben de voorkeur gegeven aan operaties om te reageren aan de ene kant aan de eisen van de bewoners om nieuwe gespecialiseerde openbare plaatsen te hebben en aan de andere kant om het algemene beleid van stedelijke revitalisering, geïnitieerd door de nabuurschapscontracten, te voltooien.

Dit is de reden waarom, als onderdeel van Operatie Doelstelling 2, die eindigt, nieuwe openbare ruimten zijn gecreëerd met prioriteit voor bestaande gebouwen waarvan de architectonische waarde is erkend maar die vóór elke renovatie vereist was grote renovatie. Zo zag de vorige legislatuur de geboorte van het Huis van Culturen en Sociale Cohesie, maar ook een Huis van Werkgelegenheid in het Paraphane-gebouw, een nieuw Business Center op het gloednieuwe Place de la Minoterie en een huis uit de vroege kindertijd, de straten OLINA, Berchem en Taziaux. De nieuwe wetgevende macht zal de opening van de pas gerenoveerde AJJA-site en het Maritime Community Centre (al in aanbouw) zien.

De gemeente is vastbesloten om zoveel mogelijk te blijven voldoen aan de vraag naar openbare plaatsen met behulp van de hogere autoriteiten, terwijl ze de mogelijkheden van duurzaamheid heel serieus neemt door de empowerment van verschillende projecten aan het einde van de periode. subsidiëring.

Evenzo zal het een zeer actieve rol spelen bij het opzetten van de “na doelstelling II”, die prioriteit moet geven aan de opkomst van projecten om het stedelijke weefsel van economische aard te rehabiliteren. Maar trouw aan zichzelf, zal de gemeente nog steeds het sociale karakter verdedigen van de acties die op zijn grondgebied moeten worden ondernomen.

De tweede as van dit beleid om de leefomgeving van Molenbeekois te verbeteren, is voor de inwoners zelf en zal hen in staat stellen de grootschalige operaties van de overheid te blijven versterken. De gemeente zal indien mogelijk overleggen met en samenwerken met buurtcommissies en stadsplattegrondbestanden zullen worden onderworpen aan overleg met de betrokken bevolking. De gemeente zorgt voor de toepassing van stedenbouwkundige regels in de hele gemeente en hun begrip door de inwoners. Op dezelfde manier zal de gemeente instrumenten ontwikkelen voor actieve deelname van de inwoners aan de ontwikkeling van de projecten voor revalidatie en revitalisering van hun district :

  • een meerjarenplan voor de renovatie en het onderhoud van wegen, openbare ruimten, groene ruimten, verlichting en alle gebouwen zal worden opgesteld op basis van bestaande gegevens die voortdurend zullen worden bijgewerkt. Het zal aan de bevolking worden gepresenteerd voordat het definitief wordt goedgekeurd ;
  • de gemeentelijke diensten zullen ervoor zorgen dat de overlast veroorzaakt door de openbare werken ten opzichte van de omwonenden wordt voorkomen en indien nodig wordt beperkt. De gemeente zal doorgaan met de modernisering van haar rioleringsnetwerk (de aanleg van een stormbekken avenue des Myrtes op de grens van Sint-Agatha-Berchem, in het park grenzend aan de lanen van het kasteel en Benes, in het Marie Park -José zal worden bestudeerd) om het risico van overstromingen te voorkomen en te zorgen voor regelmatig onderhoud.

Naast het ondersteunen van de Molenbeekois bij hun aanvragen voor regionale steun (renovatie, acquisitie, belastingmaatregelen, enz.), Zijn “stedenbouwkundige” of “stedenbouwkundige” punten gecreëerd binnen wijken versterken en / of bewerkstelligen, voor de Molenbeekois en in samenwerking met verschillende associatieve partners, originele en complementaire mechanismen zoals bijvoorbeeld een dienst voor het uitlenen van renovatieapparatuur en een dienst die bevoegd is om de kwaliteit van het uit te voeren werk te evalueren in prioriteit. De districtsborden die eerder werden opgericht, zullen worden versterkt als hulpmiddelen voor beroepsopleiding op het gebied van veiligheid, hygiëne en wooncomfort.

Dit brengt ons bij de derde as van ons stedelijk rehabilitatiebeleid dat mobiliteit betreft. Een van de grootste uitdagingen van deze legislatuur zal ongetwijfeld de implementatie van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan en bijgevolg het beheer van parkeerplaatsen zijn.

Het mobiliteitsbeleid zal gericht zijn op het behoud en de verbetering van de kwaliteit van leven en huisvesting in alle buurten, om rekening te houden met de regionale functies van bepaalde belangrijke assen en ontwikkelingscentra in Sint-Jans-Molenbeek, om om alternatieve vormen van reizen naar de auto aan te moedigen vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan, zoals goedgekeurd, zal worden vertaald in concrete, precieze, realistische, toegankelijke en evalueerbare maatregelen. Teneinde het transitverkeer te ontmoedigen en de kwaliteit van het leven te verhogen, maar steeds rekening houdend met de imperatieven van lokale activiteiten, zal de gemeente de aanleg en uitbreiding van zones 30 en de reorganisatie van verkeersrichtingen voortzetten. in alle buurten. Daartoe zal het noodzakelijk zijn om alle regionale mobiliteitsprojecten die op het grondgebied gepland zijn, te monitoren of effect te hebben.

De veranderingen zullen berucht zijn en de autoriteiten zullen de bevolking tijdig voorzien van duidelijke en adequate communicatie over alle maatregelen om het Gemeentelijk Mobiliteitsplan uit te voeren: veranderingen in de infrastructuur, veranderingen in het wegverkeer, parkeeromstandigheden voor bewoners (eenrichtingsverkeer, aanleg van een kruispunt, enz.)

Op het gebied van parkeren wil de gemeente een consistent beleid voeren ten gunste van bewoners en handelaren. Zo wordt een betaald parkeersysteem geregeld op de wegen van de gemeente en worden de weggedeeltes voor betaald parkeren gecontroleerd door een specifieke dienst voor de gemeente.

Plattegronden van bewoners zullen worden toegekend volgens duidelijk gedefinieerde regels.

De potentiële financiële voordelen die door de uitvoering van het parkeergeld systeem zal in eerste instantie worden toegewezen voor betere mobiliteit in de gemeente, alsmede de herontwikkeling van de stedelijke openbare ruimte: herinrichting van straten, ondergrondse parkeergarages, herontwikkeling van de zetels publiek, …

Mogelijkheden om een ​​ondergrondse openbare parkeerplaats op de Place Communale, het Courtyard St. John the Baptist of een andere plaats in het historische centrum te bouwen zal bestudeerd worden, eventueel via een publiek-private samenwerking, met het oog op de Gemeentelijke zetel te bevrijden met behoud van mogelijkheden parkeren voor bewoners en voor bezoekers van winkels.

Evenzo zal een beter gebruik van de andere parkeergarages in de stad (bijv. Brunfaut, Taziaux) worden onderzocht. Zo zullen de maatregelen worden genomen zodat de gemeente haar rol als beheerder van parkeerplaatsen op zich neemt.

De nieuwe implementatie stuurgroep van het gemeentelijk niveau van de mobiliteit en de administratieve diensten onlangs versterkte, zal verantwoordelijk zijn voor het vinden en toepassen van praktische oplossingen voor het parkeren in de commerciële gebieden, de problemen in verband met leveringen en parkeren op straat vrachtwagens, vooral in woonwijken.

Op het gebied van openbaar vervoer blijft de gemeente waakzaam en alert op herstructureringsplannen voor het openbaar vervoer. Het zal op de voet volgen van de ontwikkeling van de netwerken en de mogelijke problemen, met name voor grote projecten zoals de West Railway Station en Tour & Taxis. Het onderhoudt ook nauw contact met de OV-bedrijven om verbeteringen en verbeteringen voor te stellen aan de inwoners van Molenbeek.

Fietsen hebben ook hun plaats in Molenbeek. Zo zal de nieuwe meerderheid te verzekeren integratie in ontwikkelingsprojecten van wegen, op de fiets verkeer naar maximale fietsers van alle leeftijden, te ondersteunen en bevorderen van de vroege totstandbrenging Routes Fietsers Regionale veilig te verhogen, om te leiden stuwkracht en gecoördineerd beleid op de parkeerplaats voor twee wielen en uitrusten fietsenstalling elke plaats van het bedrijfsleven, culturele, bestuurlijke of andere bezocht door het publiek.

De gemeente zal ook zorgen voor comfort en meer veiligheid voor mensen met beperkte mobiliteit. Er zullen concrete verbeteringen worden aangebracht en de toegang tot trottoirs wordt vergemakkelijkt, vooral in commerciële gebieden.

Regulerende en infrastructurele maatregelen zijn niet voldoende om een ​​coherent en effectief beleid op het grondgebied van de gemeente te ontwikkelen. Het is ook essentieel om doeltreffende sancties-controle en overleg met de politie zal worden gestart om te vergroten en effectiever deze apparaten te maken, met name voor illegaal parkeren te garanderen. Vanuit preventief oogpunt zal verkeersveiligheidseducatie, met name door actieve ondersteuning voor scholen die een schoolreisplan uitvoeren, een prioriteit zijn.

Ten slotte is volgens de regionale eis, een reis-plan “ondernemingen” het bevorderen van alternatieven voor de auto in de gemeentelijke medewerkers zullen op zijn plaats.

De vierde pijler van ons leefstijlverbeteringsbeleid betreft meer bepaald het behoud of de versterking van het aantrekkelijke karakter van de gemeente. Dichtbij het centrum, goed bereikbaar met het openbaar vervoer, genietend van een recent gebouw in de Nieuwe Molenbeek of een uitgebreide renovatie ondergaan in het historische centrum, langs het kanaal, in de maritieme of binnenkort dichtbij het West-station, alle buurten zijn nu de focus van investeerders bij gebrek aan woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De tijd is niet langer voor kantoorruimte maar voor huisvesting.

Om een ​​kwaliteit van leven en een aangename leefomgeving voor alle inwoners van Molenbeek te behouden, zal de nieuwe meerderheid ervoor zorgen dat de residentiële functies van wijken met deze roeping behouden blijven, om ze te onderhouden en te verfraaien voor dit doel en om een ​​redelijke balans te behouden. tussen de habitatfunctie en een economische functie.

In dezelfde geest zal de gemeente zoveel mogelijk de bouw van woningen op menselijke schaal stimuleren die bijdragen aan de gezelligheid van deze buurten.

Om de woonkwaliteit van de hele gemeente te verbeteren, zal de bestaande meerderheid bovendien, in overleg met bewoners, initiatieven nemen om de openbare ruimten van alle buurten, zoals het planten van bomen langs de weg, te verfraaien. installatie van bloembakken, etc.

Waar mogelijk zorgen we voor de groei van openbare ruimtes en het creëren van kleine groene ruimtes. Op dezelfde manier zal speciale aandacht worden besteed aan kleine moestuinen.

Voor zover mogelijk zal straatmeubilair worden geharmoniseerd en zal een dialoog worden opgezet met de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een beter onderhoud van dit straatmeubilair en bushokjes.

Een strategie om eilandinterieurs te verbeteren, te verfraaien en te beschermen zal worden ontwikkeld in gebieden met een hoge genderdiversiteit.

Dit algemene beleid vereist ook dat tegelijkertijd de strijd tegen illegale smokkel en bewustmakingsacties van de bevolking aan openbare netheid en het onderhoud van openbare ruimten in goede staat wordt versterkt. Hiertoe zal de “Urgent Neighborhood Troubleshooting” zich over het hele land verspreiden en zal een gratis nummer worden aangemaakt, zodat een snelle interventie van de gemeentelijke diensten op openbare plaatsen kan worden aangevraagd.

Voor de nieuwe Meerderheid is reinheid een belangrijke uitdaging in een gemeente zo groot als Molenbeek-Saint-Jean. Om het welzijn van bewoners in hun wijken te vergroten, willen gemeenten hun inspanningen richten op het verbeteren van de netheid in openbare ruimten en het versterken van de bescherming van het milieu.

De gemeente zal de infrastructuur en diensten van Molenbeekois voorzien om de openbare ruimtes dagelijks en effectief schoon te maken, de frequentie van de afvalinzameling verhogen in overleg met de regio, om de kansen te vergroten die de gemeentelijke collectie biedt regulier en vrij van omvangrijk, om het gebruik van collectieve vuilnisbakken in gebouwen met meerdere appartementen aan te moedigen en om maatregelen voor de coördinatie van de schoonmaak met andere grensgemeenten te treffen. Met een gratis nummer of de gemeenschappelijke website kunnen burgers elk probleem van onreinheid snel melden.

Effectieve coördinatie van gemeentelijke diensten zal het opzetten van een proactief systeem voor het beheer van illegale stortingen en de snelle interventie van het pick-upteam mogelijk maken, ook in het weekend.

Meer hondenkooien zullen regelmatig worden ontwikkeld en onderhouden, terwijl tassen worden uitgedeeld aan hondenbezitters.

Bomen zullen regelmatig worden gesnoeid, vooral als ze grenzen aan openbare verlichting.

Wat de verbetering van de netheid in openbare ruimten betreft, wil de gemeente zowel haar preventieactiviteiten versterken als haar beleid van repressie tegen vervuilers en onbeschaafden intensiveren, inclusief het aantal beëdigde agenten verhogen tot de repressie van daden van onvriendelijkheid, door ze verantwoordelijk te maken en hun training te verbeteren.

Ten slotte zullen de gemeentelijke autoriteiten ook deze preventie-initiatieven versterken door bewustwording, voorlichting en educatie van inwoners en jongeren over problemen met openbare netheid om al deze burgers te helpen actief deel te nemen aan een beter beheer van hun omgeving. . Voorlichtingscampagnes zullen worden overwogen met de verschillende betrokken afdelingen en een nauwe samenwerking met het openbaar onderwijs zal het mogelijk maken om de jongeren van onze scholen bewust te maken van de netheid en het respect voor het milieu.

Wat het milieu betreft, zal het een kwestie zijn van voortzetting van de vergroening om een ​​groen netwerk in de gemeente te creëren door de verschillende groene ruimten te verbinden en het onderhoud en de renovatie van de parken te waarborgen met behoud van hun roeping van goedkeuring en recreatie.

Groene ruimten moeten in de eerste plaats voldoen aan de doelstellingen wandelen, ontmoeten, eenvoudige passage of spelen en daartoe zullen nieuwe percelen worden ontwikkeld die specifiek zijn voor kinderen.

Wat de luchtvervuiling betreft, zal de gemeente actief deelnemen aan de raadpleging van het regionale noodplan “Brussels Air”.

Ten slotte zal ook water centraal staan ​​in onze zorgen. Het gemeentelijke rioolstelsel zal worden bestudeerd, gerenoveerd en indien nodig gemoderniseerd. De plaatsing van regenwatertanks zal worden gestimuleerd in elke nieuwe constructie en in groene ruimten zullen vijvers en waterpartijen worden ontwikkeld, al deze maatregelen om het risico van overstroming op natuurlijke wijze te beperken in het geval dat storm.

Over het algemeen zal de gemeente zich blijven inspannen voor het ecologisch beheer van haar groene ruimten. Via zijn Eco-Consulting-dienst zal het ook zijn bewustzijn versterken en initiatieven van bewoners ondersteunen bij hun aanpak van een beter beheer van milieu- en energieproblemen. Het Natuurhuis in de buurt van de Scheutbos-site zal zijn wetenschappelijke leer- en bewustmakingsactiviteiten voor de bescherming van de natuur ontwikkelen.

De verspreiding van graffiti zal worden bestreden, inclusief de oprichting van een anti-tag-brigade die snel kan ingrijpen op het gehele grondgebied van de gemeente.

De gemeente zal het goede voorbeeld geven door een milieubeheerprogramma voor haar diensten aan te nemen. Het zal van invloed zijn op gebieden zoals energiebesparing in gebouwen, eco-renovatie, eco-constructie en eco-consumptie.

Wat de verbetering van de netheid in openbare ruimten betreft, wil de gemeente zowel haar preventieactiviteiten versterken als haar beleid van repressie tegen vervuilers en onbeschaafden intensiveren, inclusief het aantal beëdigde agenten verhogen tot de repressie van daden van onvriendelijkheid, door ze verantwoordelijk te maken en hun training te verbeteren.

Ten slotte zullen de gemeentelijke autoriteiten ook deze preventie-initiatieven versterken door bewustwording, voorlichting en educatie van inwoners en jongeren over problemen met openbare netheid om al deze burgers te helpen actief deel te nemen aan een beter beheer van hun omgeving. . Voorlichtingscampagnes zullen worden overwogen met de verschillende betrokken afdelingen en een nauwe samenwerking met het openbaar onderwijs zal het mogelijk maken om de jongeren van onze scholen bewust te maken van de netheid en het respect voor het milieu.

Wat het milieu betreft, zal het een kwestie zijn van voortzetting van de vergroening om een ​​groen netwerk in de gemeente te creëren door de verschillende groene ruimten te verbinden en het onderhoud en de renovatie van de parken te waarborgen met behoud van hun roeping van goedkeuring en recreatie.

Groene ruimten moeten in de eerste plaats voldoen aan de doelstellingen wandelen, ontmoeten, eenvoudige passage of spelen en daartoe zullen nieuwe percelen worden ontwikkeld die specifiek zijn voor kinderen.

Wat de luchtvervuiling betreft, zal de gemeente actief deelnemen aan de raadpleging van het regionale noodplan “Brussels Air”.

Ten slotte zal ook water centraal staan ​​in onze zorgen. Het gemeentelijke rioolstelsel zal worden bestudeerd, gerenoveerd en indien nodig gemoderniseerd. De plaatsing van regenwatertanks zal worden gestimuleerd in elke nieuwe constructie en in groene ruimten zullen vijvers en waterpartijen worden ontwikkeld, al deze maatregelen om het risico van overstroming op natuurlijke wijze te beperken in het geval dat storm.

Over het algemeen zal de gemeente zich blijven inspannen voor het ecologisch beheer van haar groene ruimten. Via zijn Eco-Consulting-dienst zal het ook zijn bewustzijn versterken en initiatieven van bewoners ondersteunen bij hun aanpak van een beter beheer van milieu- en energieproblemen. Het Natuurhuis in de buurt van de Scheutbos-site zal zijn wetenschappelijke leer- en bewustmakingsactiviteiten voor de bescherming van de natuur ontwikkelen.

De verspreiding van graffiti zal worden bestreden, inclusief de oprichting van een anti-tag-brigade die snel kan ingrijpen op het gehele grondgebied van de gemeente.

De gemeente zal het goede voorbeeld geven door een milieubeheerprogramma voor haar diensten aan te nemen. Het zal van invloed zijn op gebieden zoals energiebesparing in gebouwen, eco-renovatie, eco-constructie en eco-consumptie.

* * *

Alle maatregelen die ik u zojuist heb gepresenteerd, of het nu gaat om stedenbouw, mobiliteit of een schone omgeving, kunnen Molenbeek alleen maar aangenamer maken om te leven, aantrekkelijker.

En deze opgesmukte levensstijl zal de focus blijven van onze voortdurende aandacht en het primaire doel van de Nieuwe Meerderheid zal zijn het vriendelijke eigendom van deze openbare ruimte door de inwoners, in wederzijds respect. Omdat het leven in de samenleving gemaakt is van rechten en plichten. Als de gemeente delen van wijken soms moeilijker te beheren heeft, kunnen er in Molenbeek geen rechtsgebieden zijn.

De gemeente moet zorgen voor de openbare veiligheid op haar grondgebied: dat doet ze nu samen met de andere 4 gemeenten die de politiezone van Brussel-West vormen en voert specifieke acties uit in termen van preventie en bestraffing van ongeneesmiddelen. Het zorgt voor het onderhoud van de rust op de openbare weg, goede burenrelaties en openbare netheid.

Hoewel het handhaven van de openbare orde een primaire missie is voor de autoriteiten, is veiligheid ook ieders zorg. Het legt een veelvoud aan initiatieven op.

Wat de repressie betreft, is de politie de belangrijkste instrument waarover de lokale autoriteiten beschikken. Aan het begin van de vorige zittingsperiode was het nog steeds onder gemeentelijke jurisdictie. Een fundamentele hervorming van de veiligheidsdiensten leidde tot de oprichting van de politiezone Brussel-West, bestaande uit de gemeenten Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg. Vandaag hebben een goed begrip tussen de vijf burgemeesters en voorbeeldige professionaliteit aan de top van de politiehiërarchie het mogelijk gemaakt om de belangrijkste moeilijkheden te overwinnen die men aan het begin van de installatie van deze beleidshervorming ondervond en, geleidelijk, om de nieuwe structuur als een troef.

De gemeente Molenbeek-Saint-Jean zal actief blijven deelnemen aan de verbetering van de doeltreffendheid van de politiezone, met name door de ontwikkeling van gemeenschapscontrole te stimuleren.

De gemeente zal haar inspanningen met betrekking tot het lichaam van bewakers van de openbare ruimte voortzetten. De ontwikkeling van deze service moet gepaard gaan met inspanningen om personeel op te leiden en te professionaliseren.

Een vorm van kennismaking met beleefdheid en respect voor anderen, aangepast aan onze tijd, moet worden aangeboden aan schoolkinderen en jongeren in buurten. In het algemeen moeten de inspanningen die op alle niveaus worden geleverd om het gebruik van geweld te bestrijden, worden voortgezet en versterkt om gezelligheid en sociale cohesie te bevorderen. Goed begrepen burgerschap is de hoeksteen waarop sociale controle moet worden gebouwd.

Preventie-acties zijn ook van het grootste belang. De nieuwe Meerderheid zal ook in zijn gemeenschappelijk ontwikkelingsplan een reeks initiatieven voorstellen die rechtstreeks verband houden met preventie. Onderwijsbeleid past bijvoorbeeld in deze richting. De strijd tegen geweld en de introductie van verkeersveiligheid moeten op onze scholen worden voortgezet. Ouderbetrokkenheid bij dit beleid zal ook een prioriteit zijn.

Evenzo zal de komende jaren de oprichting zien wanneer ze nog niet bestaan, ontmoetingsplaatsen in de antenne-afhankelijke gemeentelijke preventiedienst of “burgerschap ambassades”, maar ook een nieuwe “Antenne custodians ‘openbare ruimte’ in de hertogin van Brabant district gevormd in de toepassing van administratieve sancties, de oprichting van de “gemeenschappelijke wijk Houses” extra, met name in de nieuwe Molenbeek en de wijk Heyvaert.

In preventie altijd, zal de gemeente bijzondere aandacht besteden aan de jeugd door versterking van het toezicht naschoolse “Devices Barney School” opening van de scholen in de wijk, school sponsoring door vrijwilligers, senioren, met name om te voldoen aan de huidige vraag en ’s avonds te doorbreken de eenzaamheid van onze senioren terwijl het bevorderen van het delen van kennis … de “Animation socio – sports” zal worden versterkt.

Ten slotte zal de gemeente proberen om de sociale samenhang te versterken door de ontmoeting van verschillende culturen binnen de gemeente tussen jongeren uit alle hoeken van alle situaties, uit alle bronnen te zelfzuchtige impulsen te vermijden zichzelf of een gemeenschap.

De nadruk zal liggen op de rijkdom van het verschil van elkaar en de wederzijdse ontdekking door middel van activiteiten op basis van sport, natuurlijk, maar ook alle vormen van culturele expressie (muziek, dans, tradities, …) of spellen van de originele cultuur.

Al deze activiteiten hebben een gemeenschappelijke noemer aansluitingen van elkaar in het kader van een democratisch project en de gelijkheid van alle mensen.

II. VERSTERKING VAN DE MECHANISMEN VAN SOCIALE EN ECONOMISCHE SOLIDARITEIT

Als er een gebied is waar de gemeenschappelijke actie in vorige wetgevers bijzonder gediversifieerd is geweest, dan is het dat van sociale solidariteit tussen individuen en tussen generaties, en vooral met betrekking tot meer kwetsbare mensen.

De gemeente heeft bijzondere inspanningen geleverd om een ​​gecoördineerd beleid uit te voeren tussen haar diensten, die van het OCMW, de Woningen Molenbeekois en de belangrijke gemeenschappelijke vZ’s die de strijd aanbinden tegen sociale uitsluiting in Molenbeek, de plaatselijke Missie voor werkgelegenheid en de makelaar sociaal, de “MAIS”.

Zelfs als de gemeente geen echte vaardigheden heeft in de strijd tegen de werkloosheid, kan haar gediversifieerde actie een aanvulling zijn op die van de publieke en private actoren van de werkgelegenheid.

De continue toename van het aanbod van diensten aan inwoners en gehandicapten van Molenbeek door de gemeentelijke diensten en het OCMW werd gerealiseerd, terwijl aanzienlijke investeringen in modernisering in sociale woningen werden gedaan.

Veel huizen zijn gebouwd, vele zijn gerenoveerd, zowel door de overheid als door de bijzonder dynamische particuliere sector in de afgelopen jaren. Maar er moet nog veel worden gedaan en de prijzen zijn nog steeds erg hoog, vooral voor kleine woningen of met weinig comfort. Het woonproject is permanent, zoals de ontwikkeling van openbare ruimten.

Het hebben van voldoende woningen tegen een redelijke prijs, of u nu eigenaar of huur bent, is een grondwettelijk recht. Overal op het grondgebied van Molenbeek is het een menselijke functie die verdedigd moet worden.

De nieuwe meerderheid zal de actie van alle gemeenschapsactoren constant coördineren, in samenwerking met de particuliere en associatieve sectoren enerzijds en de regionale organisaties anderzijds. Kankers en vervallen gebouwen bestrijden is niet alleen cruciaal voor de mensen die er wonen, of omdat mensen deze lege woningen normaal zouden bezetten: het is ook een fundamentele strijd om buurten mooier te maken, veiliger te maken en meer de gemeente is aantrekkelijker voor inwoners en potentiële economische investeerders.

Tegenwoordig wil de meerderheid, naast het versterken van de bestaande instrumenten en samenwerkingsverbanden, specifieke projecten initiëren die perfect zijn aangepast aan de eisen van verschillende bevolkingsgroepen. Het gaat er dus om de voorstellen te diversifiëren om op de meest geschikte manier tegemoet te komen aan de behoeften van elk van de inwoners van onze gemeente

Zo wil de meerderheid bijvoorbeeld de informatie van de aanvragers binnen het Gemeenschappelijk Huis versterken en verbeteren om hen snel te kunnen oriënteren op de diensten die op het gemeentelijke grondgebied zijn geïnstalleerd en hen het best kunnen helpen.

Daartoe werd een nieuwe gemeenteraadsraad opgericht en werd een gemeentelijk woningobservatorium geïnstalleerd en ontwikkeld. Deze nieuwe “huisvestingseenheid” coördineert het beleid van de verschillende bevoegde actoren en bevordert de rehabilitatie van particuliere woningen door de verspreiding van informatie (bonussen voor renovatie, verfraaiing van de voorgevel, uitlenen van uitrusting, bijstand aan opbouw van de huurgarantie via het Housing Fund, ADIL, etc.) en technisch advies …

De rehabilitatie van het gemeentelijk huurpark en de uitbreiding ervan (wijkcontracten, federale en regionale huisvestingsplannen, maar ook de samenwerking met de SDRB en het Huisvestingsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zullen worden nagestreefd, en dit om prioritaire toegang te bieden aan mensen in situaties van sociale kwetsbaarheid.

Sociale hotel- en doorgangshuisvestingsprojecten voor de tijdelijke huisvesting van mensen in noodsituaties zullen worden afgerond en de zoektocht naar slaapverkopers zal blijven toenemen.

De gemeentelijke autoriteiten zullen hun strijd tegen leegstand en ongehuwdheid intensiveren door hun recht van openbaar beheer uit te oefenen over niet-conforme woningen, waarvan de eigenaren de vastgestelde tekortkomingen niet hebben verholpen of met betrekking tot lege woningen.

Wat sociale huisvesting betreft, zal deze een belangrijke modernisering ondergaan. Het SCRL “Le Logement Molenbeekois”, meer dan 100 jaar geleden opgericht, is de op één na grootste vastgoeddienstenmaatschappij (SISP) in de regio, dankzij de omvang van zijn erfgoed (3.284 sociale woningen), goed voor bijna 9% van de sociale woningen. Brussel en 11% van de woningen in de gemeente.

De investeringsprojecten die het bedrijf als aanbestedende overheid uitvoert, omvatten momenteel een totaal budget van 31.568.278,18 euro. Ze betreffen verschillende interventies: creatie van woningen, renovatie, rehabilitatie of verbetering van woningen, veiligheid van toegang tot huisvesting, verbetering van de leefomgeving van de bewoners …

Het moderne sociale huisvestingsbeheer zou echter niet beperkt kunnen blijven tot het aanbieden van eenvoudige huurwoningen. De scherpte van de problemen vereist ook een volledig sociaal begeleidingsbeleid dat ook zal worden geweigerd in concrete acties in het Communal Plan of Development.

* * *

Het beleid op het gebied van sociale zaken heeft altijd bijzondere aandacht besteed aan ouderen, enerzijds, en aan gehandicapten, anderzijds. Maar de opvang van peuters, vooral wanneer we het flagrante gebrek aan plaatsen in structuren uit de vroege kindertijd kennen, neemt ook een primordiale plaats in op de balans en de ambities van de nieuwe Meerderheid, de wil ook om te bevorderen ontmoetingen en wederzijdse ondersteuning tussen generaties.

De ontwikkeling van een intergenerationeel centrum in het maritieme district zal worden aangevuld met een soortgelijk initiatief in de nieuwe Molenbeek en de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke crèche zal tijdens de legislatuur worden gepland.

De beslissingen van de gemeentelijke autoriteiten zullen systematisch de aandacht moeten vestigen op hun impact op mensen met een handicap en op de bevordering van gendergelijkheid.

De verschillende projecten die door de gemeentelijke autoriteiten zullen worden ontwikkeld in het kader van het algemene sociale integratiebeleid zullen daarom van invloed zijn op alle leeftijdsgroepen die aanwezig zijn op het grondgebied van Molenbeek-Saint-Jean.

Terwijl de totale geboortecijfers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dus aftoppen, ervaart onze gemeente een buitengewone verjonging van de bevolking met een aanzienlijke groei in de groep van jonger dan 25 jaar. Dit is ongetwijfeld een aanwinst voor Molenbeek.

In dit verband willen de gemeentelijke autoriteiten alle initiatieven ondersteunen die kinderen en adolescenten kunnen bieden die opgroeien in onze gemeentelijke plaatsen en activiteiten op het gebied van opvoeding, meningsuiting en recreatie om aan hun behoeften te voldoen.

Ze willen ook alles in het werk stellen om deze jongeren een optimale intellectuele en professionele opleiding te geven om ze op de arbeidsmarkt bruikbaar te maken.

Op het niveau van jonge kinderen zal het daarom een ​​kwestie zijn van het beantwoorden van het verzoek van de ouders van Molenbeek om efficiënte opvanginfrastructuren in hun district te hebben door het opzetten van speelruimtes voor peuters, maar ook door de oprichting van kindertehuizen of kinderopvangcentra.

Op het gebied van sociaal-educatieve vrijetijdsactiviteiten voor de jongsten in de vorige zittingsperiode, heeft de Commune talrijke initiatieven opgezet die hun acties op de lange termijn vermelden. Dit is het geval van de Communal District Houses, sport entertainment ingelijst binnen of buiten, het vakantiehuis in Cornimont. Deze initiatieven zullen worden versterkt en gediversifieerd om nog gevoeliger te worden in de jeugd van Molenbeek.

De tweede leeftijdscategorie waarop de projecten voor sociale integratie gericht zijn die de meerderheid wil ontwikkelen, is die van volwassenen. Op dit niveau zijn de gemeentelijke autoriteiten van mening dat sociaal-professionele integratie een fundamenteel element blijft van alle preventie en bestrijding van sociale uitsluiting. Daarom zal de actie van de gemeente op dit gebied belangrijk zijn, ondanks de beperkte mogelijkheden die geboden worden door beperkte vaardigheden en de huidige sociaal-economische context. De algemene doelstelling van dit beleid is om elke bewoner van Molenbeek een gelijke kans te geven op een baan.

Dit is de reden waarom de gemeentelijke autoriteiten de huidige beroepsopleidingsprojecten (Horeca-training, bestratingstraining, enz.) Zullen versterken en nieuwe kwalificerende cursussen willen opzetten (met name via “Doelstelling 2”). Versie 2007-2013, van de plaatselijke missie, het OCMW, nabuurschapscontracten, …) en zal de oprichting van nieuwe ondernemingen in de sociale economie ondersteunen.

De gemeentelijke autoriteiten willen ook, in termen van opleiding en sociaal-professionele integratie in het bijzonder, hun partnerschapsbeleid versterken met lokale actoren zoals het OCMW, de FTA en de associatieve wereld maar ook met bedrijven uit de particuliere sector, in het bijzonder zij die zich vestigen in Sint-Jans-Molenbeek of die zich willen vestigen op het gemeenschappelijke grondgebied.

Zo zullen de samenwerkingen van het OCMW met de gemeente, de Housing Molenbeekois, de gemeentelijke verenigingen van de strijd tegen de sociale uitsluiting, sociaal-professionele inlijving, de A.I.S., … er nog meer gespreid en uitgebreid worden. Omdat de OCMW’s van Molenbeek, naast haar legale missies in het beheer van integratie-inkomensdossiers, juist gekenmerkt worden door de verscheidenheid aan eigen initiatieven. Het beleid van onroerend goed en materiële investeringen zal worden voortgezet om de kwaliteit van het maatschappelijk werk en de geleverde diensten te versterken.

Op vlak van werkgelegenheid heeft een echt Employment Centre zijn deuren geopend op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek. Het doel van dit Huis is om, op één plaats, alle diensten, lokaal en regionaal, samen te brengen voor hulp bij opleiding, professionele integratie en steun voor werklozen. Werkzoekenden kunnen dus niet alleen alle nodige informatie verkrijgen, maar ook profiteren van wereldwijde steun bij hun professionele re-integratieprocedures.

Binnen dit algemene kader genereert het Employment Centre synergieën en complementariteiten tussen de spelers in de wereld van werkintegratie, werkzoekenden, lokale werknemers en werkgevers.

De gemeentelijke autoriteiten zorgen ervoor dat de informatie zo toegankelijk mogelijk is (verspreiding van vacatures, sociaal interimkantoor, …).

Evenzo zullen gerichte integratieprojecten ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren en vrouwen worden bevorderd, terwijl de gemeente de mogelijkheid van een gedifferentieerde belasting voor commerciële en industriële gebouwen in verzwakte buurten zal bestuderen.

Beleid voor inzetbaarheid zou echter niet compleet zijn als ze niet vergezeld zouden gaan van een politieke wil om de groei van de werkgelegenheid te bevorderen, met name de lokale werkgelegenheid.

De geleverde inspanningen, zowel met betrekking tot stadsvernieuwing van buurten als de verfraaiing en beveiliging van openbare ruimten, hebben de aantrekkelijkheid van onze stad voor investeerders enorm vergroot.

De oprichting van een “relais” -gebouw dat bedrijven in staat stelt hun ontwikkeling te consolideren na hun overplaatsing in het Business Centre en vóór hun installatie in hun eigen infrastructuur, werd onlangs gelanceerd.

De gemeentelijke autoriteiten zijn van mening dat dit algemene beleid van verbetering van de voorwaarden voor aantrekkelijkheid, installatie en ontwikkeling van bedrijven tijdens deze nieuwe legislatuur moet worden voortgezet. Maar het zal ook nodig zijn om initiatieven te versterken die gunstig zijn voor het herstel van lokale economische structuren, zoals de Local Economy Counter (die tot doel heeft de installatie van jonge bedrijven op het grondgebied van de gemeente te bevorderen en te vergemakkelijken) en Business Centres (die voor startende bedrijven niet alleen gebouwen beschikbaar maken die zijn aangepast aan hun activiteiten, maar ook secretariële en logistieke diensten tegen lagere kosten).

Nieuwe projecten met economische connotaties en / of sociale economie zullen worden ontwikkeld in het kader van het toekomstige Europese programma “Doelstelling 2” 2007-2013.

Handel, economie en energie zullen van groot belang zijn. De prioriteit op deze gebieden zal zijn om handelaren, ambachtslieden en vrije beroepen te ondersteunen en te bevorderen, terwijl kwaliteit en langetermijnwerkgelegenheid worden gestimuleerd.

De nieuwe wet op commerciële instellingen zal ons in staat stellen om een ​​bredere competentie uit te oefenen in het beheer van de ontwikkeling van gevarieerde, kwaliteitsvolle bedrijven en lokale werkverschaffers, terwijl we door een rigoureuze toepassing van de regelgeving tegen de vermenigvuldiging vechten anarchie van bepaalde bedrijven. Een sociaal-economische eenheid zal alle inspanningen in deze richting ondersteunen, met name in samenwerking met de politiediensten.

De autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de Molenbeekois de wens hebben om te winkelen in de stad en de anderen, de wens om daar naartoe te gaan, onder meer door middel van effectieve maatregelen in parkeren. Aldus zullen de twee commerciële kernen worden gerevitaliseerd door de implementatie van een strategisch ontwikkelingsplan dat het mogelijk zal maken acties te plannen ter verbetering van deze ruimten en die de bestaande braderieën zullen aanvullen. Een nieuwe kern gecreëerd in samenwerking met de gemeente Anderlecht zal een interventie mogelijk maken ten gunste van handel, bestrating van Ninove. Op extern niveau zullen contacten worden gelegd met het Brussels Gewest als onderdeel van het toekomstige regionale patroon van commerciële ontwikkeling.

Een consistente beleid zal zo te koppelen worden uitgevoerd de revitalisering van commerciële centra met openbare werken in deze plaatsen. Zo is het gemeenschappelijk voordeel van de herontwikkeling van de verharding van Gent van 2007 tot en met het BELIRIS project om het commerciële beleid van de kernel het centrum van de stad in een wereldwijde dynamische herontwikkeling en verfraaiing en verzorging revitaliseren om deze inspanningen voort te zetten de andere kern, de Karreveld. In beide kernen zal worden gezorgd voor positieve maatregelen in termen van openbare netheid en verfraaiing van bedrijven.

De toegenomen veiligheid van de commerciële centra door het onderhoud en de uitbreiding van tele-font-systeem, remote monitoring, de aanwezigheid van stewards tot het einde van de dag met inbegrip van zaterdag en techno-maatregelen onder de aandacht van handelaren, zal een groot probleem zijn.

De adviesraad van de middenklasse zal regelmatig worden samengesteld en bijeengeroepen.

De gemeente zal ook zorgen voor de oprichting en instandhouding van partnerschappen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitvoering van het Contract voor Economie en Werkgelegenheid.

Wat ten slotte energie betreft, de gas- en elektriciteitsmarkten die sinds januari 2007 worden geliberaliseerd, moet elk huishouden in Molenbeek naar behoren worden geïnformeerd over de kwesties van liberalisering, de geboden mogelijkheden en de implicaties daarvan. Evenzo zal met betrekking tot gemeentelijke infrastructuren een onderzoek worden uitgevoerd om de meest interessante exploitant te bepalen in termen van kwaliteit / prijsverhouding, met het oog op een mogelijke aanpassing van de energievoorziening.

Toegegeven, de financiële situatie van de stad is gezond, maar het blijft fragiel. Het gaat er dus om de balans van de financiën te handhaven door te blijven werken aan streng management. Natuurlijk gaat dit gepaard met het maken van soms moeilijke keuzes. Het zal dus nodig zijn om de efficiëntie van de werken en projecten waarin de gelden van de gemeente worden geïnvesteerd, en dit, ongeacht hun bron, te evalueren en de toewijzing van de begroting dienovereenkomstig aan te passen.

De gemeente zal zoveel mogelijk subsidies blijven gebruiken om het leven van Molenbeekois te verbeteren.

Tegelijkertijd zal de gemeente de mogelijkheid onderzoeken om de gemeentelijke belastingdruk te versoepelen, met name voor bedrijven. Om dit te doen, zal het totaal van de belastinginkomsten specifiek voor de gemeente moeten worden beoordeeld in termen van relevantie, prestaties maar ook consistentie met betrekking tot regionale belastingheffing.

Wat bedrijven betreft, moeten wegen worden verkend om belastingheffing aantrekkelijker te maken, vooral door een systeem van bonussen voor renovatie in overweging te nemen.

De zorg van de nieuwe Meerderheid voor de sociaal-economische ontwikkeling van de gemeente zou ons niet moeten doen vergeten dat een derde categorie mensen vaak verzwakt is, en die het werkcircuit verliet sinds soms lang; het gaat over senioren. Inderdaad, als de gemeente voor een paar jaar geconfronteerd wordt met een demografische explosie voor de categorie van de jongeren onder de 25 jaar, kan er ook bijna sprake zijn van opa. De autoriteiten houden rekening met de gevolgen van deze realiteit en nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hun ouderlingen van een aangenaam en comfortabel leven kunnen genieten.

Bijvoorbeeld hulp in de huishouding, het thuiszorg- en thuiszorgsysteem, waardoor oudere en minder valide mensen thuis kunnen blijven wonen, terwijl ze profiteren van snelle hulp en geruststellende hulp. zijn uitgebreid en zullen in de nabije toekomst verder worden versterkt.

In het geval van ouderen, die regelmatig last hebben van mobiliteitsproblemen, willen de gemeentes het risico van eenzaamheid en sociale ontwrichting voor deze leeftijdsgroep verhelpen. De meerderheid op zijn plaats overweegt verschillende opties voor actie om deze problemen op te lossen.

Naast de ontwikkeling van het taxicontrolesysteem, dat aanzienlijke mogelijkheden voor reizen biedt, zal de nieuwe meerderheid ervoor zorgen dat bij de herinrichting van openbare ruimten of openbare plaatsen in het bijzonder de infrastructuur voor mensen met beperkte mobiliteit wordt verstrekt. om in vrede te circuleren. Hiertoe zal de nieuwe Seniors Brigade, die in het kader van de vorige zittingsperiode is opgericht, worden versterkt.

Ten slotte zullen de gemeentelijke autoriteiten de organisatie van regelmatige bijeenkomsten en entertainment voor ouderen bevorderen. Ze zullen zich ook concentreren op intergenerationele ontmoetingen om opnieuw sterke banden tot stand te brengen tussen de verschillende generaties die op het gemeentelijk grondgebied aanwezig zijn en om de risico’s van eenzaamheid te beperken, onder de oudere.

In het algemeen zullen speciale acties voor mensen in noodsituaties worden uitgevoerd, zodat slachtoffers van branden of overstromingen, de bewoners van ongezonde woningen een waardig onderkomen kunnen vinden en in hun administratieve procedures kunnen worden begeleid terwijl ze worden gesteund. psychologisch. Dit vereist de uitbreiding van het plan voor sociale steun tot het PUIC (noodplan voor gemeenschapsinterventie), met name dankzij een partnerschap met “médinuit”, een medisch noodcentrum. Zijn sociale team zal worden uitgebreid om onmiddellijke en uitgebreide ondersteuning te bieden aan gezinnen en individuen in noodsituaties.

III. LEER, ENTERTAIN, LEEF DE CULTUREN

De bevolking van Molenbeek is buitengewoon jong. Onderwijs heeft uiteraard betrekking op jongeren, de allerjongsten, in de eerste plaats, en het beleid voor sociale preventie zal hen tot een prioriteit blijven maken.

Maar jongeren, met name tieners, jongens en meisjes, moeten ook het voorwerp zijn van een beleid dat specifiek voor hen is bedoeld, een beleid dat gericht is op de ontwikkeling van sport, cultuur, … elk, een beleid van de jeugd die in alle geweten van zijn rechten maar ook van zijn plichten en eerbied van andere inprent.

Geen inspanning om gelijkheid en wederzijdse tolerantie te bevorderen, kan de implementatie van een reeks uiteenlopende maatregelen verbieden. Deze moeten gericht zijn op bewustwording van tolerantie, respect voor vrouwen, geweldloosheid, respect voor ouderen, enz.

Op het niveau van de onderwijsstructuren wil het college de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten in eerdere legislaturen versterken. Schooluitval is inderdaad een eerste stap in het proces van sociale uitsluiting.

Daarom zullen nieuwe projecten die zowel de aantrekkelijkheid van de school zelf als de mogelijkheden voor kennis en openheid voor de wereld die zij samenbrengt, worden bevorderd, worden ontwikkeld in samenwerking met verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn in volgens verzoeken.

Wat de schoolinfrastructuur betreft, hebben belangrijke inspanningen het mogelijk gemaakt om alle of een deel van onze gemeentelijke scholen te renoveren. Om de aantrekkelijkheid van de school te vergroten en studenten een leeromgeving te bieden, zullen deze inspanningen voor al onze scholen worden voortgezet.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar nieuwe leerlingen om zich in Molenbeek te scholen, werd bovendien een nieuwe school gebouwd op de hoek van de Tamaris- en Condor-lanen. Het is al sinds het begin van het schooljaar ‘compleet’ en gezien de groeiende vraag, zal de mogelijkheid om ons schoolerfgoed te vergroten zeer serieus worden bestudeerd.

De nieuwe Meerderheid zet zich in voor het bevorderen van onderwijs dat de toekomst zal waarborgen. Het zet de middelen – van kwaliteit – die nodig zijn om overtuigende resultaten te behalen. Inderdaad, al onze jonge mensen verdienen de grootste aandacht. Al vanaf jonge leeftijd heeft de politieke autoriteit de constitutionele verantwoordelijkheid om studenten, in nauw overleg met leerkrachten en ouders, een lering te bieden die is gebaseerd op de verdediging van democratische, humanistische en pluralistische waarden.

Pedagogisch gezien zal alles in het werk worden gesteld om de student in staat te stellen de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen te beheersen, maar ook om hem in staat te stellen de hulpmiddelen te gebruiken die zijn emancipatie mogelijk maken en hem voorbereiden om een ​​volwassene te worden. verantwoordelijk, autonoom, begiftigd met kritische geest en in staat om morgen een samenleving op te bouwen gebaseerd op waarden van respect voor anderen, tolerantie en solidariteit.

Op het sociale vlak bevordert ons onderwijs de diversiteit in elk van onze scholen om de rijkdom die deze sociale of culturele mix kan genereren, verder te vergroten. De zeer diverse samenstelling van de schoolbevolking is een kans om in beslag te worden genomen. Deze leer wordt op een krachtige manier in beide nationale talen aangeboden. Projecten die zorgen voor een beter taalonderwijs zullen worden geïmplementeerd.

Verantwoordelijk burgerschap en de pedagogie van succes zullen de ruggengraat blijven van ons educatieve en pedagogische project.

Nog steeds op academisch gebied zal de Pedagogische Eenheid haar algemene toezicht op onderwijzend personeel en de ontwikkeling van hulpmiddelen voor het beoordelen en reguleren van leren voortzetten, maar ook haar initiatieven ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten versterken en bevorderen integratie van jonge nieuwkomers.

De pedagogische eenheid zal ook trachten projecten op te zetten om het leren van talen te bevorderen en de mogelijkheden om zich open te stellen voor de wereld die wordt aangeboden door nieuwe technologieën. In scholen worden de inspanningen verder geïntensiveerd om jongeren in staat te stellen de basisprincipes van democratisch functioneren beter te begrijpen om verantwoord gedrag te bevorderen en zo de strijd tegen geweld en uitsluiting te versterken.

Over het algemeen onderhoudt de school een bevoorrechte en voortdurende samenwerking met al haar partners: buurthuizen, bibliotheken, academies, verenigingen, House of Cultures en sociale cohesie, … Ouders zullen worden uitgenodigd om een ​​nog actievere rol te spelen in binnen de medezeggenschapsraden van elke school en worden betrokken bij de scholing van hun kinderen en in de strijd tegen schooluitval.

Ondersteuning van Nederlandstalig onderwijs zal ook een prioriteit zijn voor de gemeente. Afgezien van de wens om het functioneren van onze scholen het best te ondersteunen door hen zowel een efficiënte infrastructuur als bekwaam personeel te bieden, zullen de autoriteiten erop gebrand zijn de “scholengroep” autonoom te houden, dat wil zeggen om ervoor te zorgen dat het aantal van leerlingen blijft hoog genoeg.

De vraag naar en het aanbod van Nederlandstalig onderwijs zullen worden geanalyseerd. Dus, de mogelijkheid om een ​​nieuwe school te creëren of een uitbreiding van een bestaande school te plannen zal worden overwogen als er een grote vraag is naar plaatsen in onze scholen.

De nieuwe Meerderheid zal reageren op de behoefte en de vraag naar het creëren van meer buitenschoolse activiteiten in het Nederlands, met name via het School Hooking Device en door elk initiatief in deze richting te ondersteunen. In deze context zal vanaf de zomer van 2007 een Nederlandstalig deel van de gemeenschappelijke speeltuin in overweging worden genomen en mogelijk worden versterkt afhankelijk van de vraag.

Maar de gemeenschapsopleiding in Molenbeek is niet alleen primair! Het is ook een gemeenschappelijk onderwijsinstituut voor Sociale Promotie, een Academie voor Tekenen en een Academie voor Muziek en Kunst van het Woord open voor alle leeftijden.

De autoriteiten ondersteunen hun acties, hun projecten gericht op persoonlijke ontwikkeling, beheersing van competenties, burgerschap en gelijke kansen, en zullen zich voortdurend zorgen maken over de pedagogische benadering van adoptie in de volwasseneneducatie en in permanente educatie. evenals de wens om opleidingscursussen voor een publiek in sociaal-professionele integratie te verwelkomen en eraan deel te nemen.

Ten slotte zal het beleid van samenwerking tussen de verschillende schoolnetwerken worden voortgezet en geaccentueerd. De gemeente zal zich inspannen om de kunstmatige afscheidingen tussen de verschillende initiatieven op het gemeentelijk grondgebied op te heffen.

In termen van sociaal-educatieve vrijetijdsbesteding heeft de gemeente in eerdere zittingen begrepen dat zij in en voor jongeren moet investeren.

Het jeugdbeleid in onze gemeente is een reeks initiatieven en acties die worden uitgevoerd door de jeugddienst en door de managementstructuren die afhankelijk zijn van de vereniging “Bestrijding van sociale uitsluiting” maar ook door de verenigingen die door de gemeente worden gesteund zonder er rechtstreeks afhankelijk van te zijn.

De autoriteiten beloven het systeem van buurtwoningen te versterken en het hele grondgebied te bestrijken. Daartoe opent een nieuw buurthuis in Nieuw Molenbeek.

Anderzijds zal de gemeente zoveel mogelijk de constructieve initiatieven met betrekking tot de jongeren ondersteunen: cultureel festival, oprichting van een cyberbibliotheek en een extra speelgoedbibliotheek, oprichting van een gemeenteraad van kinderen en jongeren, hun lay-out van creatieve ruimtes, …

Molenbeek heeft al veel sportfaciliteiten. Het herbergt zowel faciliteiten die voor iedereen toegankelijk zijn voor democratische prijzen in Sippelberg, andere die direct toegankelijk zijn in de openbare ruimte voor inwoners en jonge buurten, maar ook het Gemeentestadion Edmond Machtens dat een elite voetbalclub herbergt. . En dit, om maar te zwijgen van privé-infrastructuur.

De socio-sportactiviteiten worden ook verder ontwikkeld waar de behoefte zich voordoet, zodat het gemeentelijke sportaanbod overal in de gemeente aanwezig is.

Net als de visie van de samenleving die wordt verdedigd door de nieuwe meerderheid, moet de valorisatie van individuele inspanningen en samenwerking in teamsporten worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor ondersteuning voor particuliere sportverenigingen en -verenigingen.

Het cultuurbeleid in Molenbeek, waarschijnlijk meer dan elders, is van groot belang vanwege de diversiteit van de herkomst van de bevolking. Een cultuurbeleid is een echte vector van sociale cohesie wanneer het bijdraagt ​​tot de bevordering van individuele vaardigheden en kennis en tot het bevorderen van uitwisselingen tussen mensen en tussen sociale groepen.

Na de paal bij kasteel Karreveld zorgt de oprichting van het Huis van Culturen en Sociale Cohesie voor een sterke aanwezigheid op het hele grondgebied.

Het potentiële publiek voor culturele activiteiten omvat zowel vaste toeschouwers van concertzalen, musea, bioscopen, enz., Als degenen die nog niet de gelegenheid hebben gehad om ze te ontwikkelen of te oefenen.

Het ervaren van je cultuur en het leren kennen van die van je buren, waarbij iedereen van de jongste tot de oudste wordt betrokken, is een uitdaging die we hebben willen overwinnen door de tools te creëren en te versterken die we uiteindelijk hebben.

Het nieuwe Huis van Culturen brengt niet alleen een prachtig gebouw aan het licht, maar ook het project dat het vervoert, de straling die het toestaat, de mannen en vrouwen die het animeren en degenen aan wie het is bedoeld.

De metamorfose als gevolg van een grondige renovatie, maakte het huis niet alleen mooier, groter, duidelijker. Het zendt nu een nieuw licht uit, gemaakt van alle kleuren van het spectrum. En om die reden is ze nog stralender. Omdat de mannen en vrouwen die ze ontmoet, biedt het een plaats van samenkomst van hun eigen dromen en hun projecten in de confrontatie en de ontmoeting van elkaars cultuur.

Wat de “culturele democratisering” is genoemd, deze “cultuur voor iedereen”, zal bloeien in dit Huis, dank aan allen die samen hebben gewerkt om dit project te voltooien en geef het een creatieve impuls.

Het project van het huis is dat van de openheid en vriendelijkheid, het is een van de culturen in het hart van het leven, het hart van onze dromen, is het de ambitie van de “elitarisme voor iedereen”.

Om te slagen in deze prachtige culturele inzet, Molenbeek en het Huis van Culturen en Sociale Samenhang hebben een grote kans, dat de lokale uitzonderlijke kunstenaars en een publiek al erg enthousiast.

De autoriteiten gokken zeer ambitieus om zoveel mogelijk mensen te verwelkomen voor een zo breed mogelijke programmering. Van ‘geleerde’ tot ‘populaire’, geen enkel publiek kan hier worden bevoorrecht. Dit huis zal voor iedereen toegankelijk zijn, het is voor de Meerderheid meer dan een keuze: het is een absolute noodzaak. In een samenleving die gedomineerd wordt door de angst voor de ander en de terugtrekking, de MCCS is de plaats van het collectief, de vergadering van de sociale en culturele rassenvermenging.

Het kasteel van Karreveld zal van zijn kant het andere culturele centrum van de gemeente zijn en zal de culturele activiteiten die daar momenteel worden ontwikkeld, blijven organiseren. Het kasteel en zijn betoverende omgeving zullen worden tentoongesteld om culturele en feestelijke activiteiten van kwaliteit verder te ontwikkelen. In het bijzonder zal het in depot geplaatste materiaal worden overgedragen aan andere workshops om ruimte vrij te maken voor cultuur. Het kasteel zal worden onderworpen aan betere bewegwijzering om de toegang tot het publiek uit alle lagen van de bevolking te vergemakkelijken.

In het belang van een grotere efficiëntie, het Huis van Culturen en Karreveld als culturele centra worden beschouwd en zal het toevoegen van de vereniging organiseren van voorstellingen, tentoonstellingen, enz.

De gemeente zorgt voor de realisatie van de gemeenschappelijke bibliotheek die door de Franse gemeenschap wordt erkend. Het nieuwe gebouw zal het daglicht zien en zal een substantiële verrijking van zijn collecties mogelijk maken. Door de voortgezette automatisering van de collecties en de toegankelijkheid hiervan zal deze bibliotheek een van de meest succesvolle in de regio zijn. Deze bibliotheek zal ook een interactieve ontmoetingsplaats zijn, met name gericht op nieuwe technologieën.

De relevantie van het cultuurvouchersysteem en de implementatie ervan zal worden beoordeeld.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan theatergroepen en artistieke groepen in Molenbeek.

Tot slot zullen we ons inspannen om wetenschappelijke culturele activiteiten aan te moedigen, met name om de smaak van wetenschap onder jongeren te ontwikkelen.

De gemeente blijft de ontwikkeling van een Nederlandssprekende cultuurdienst actief ondersteunen. Zo wordt een “cultuurraad” gecreëerd om het Nederlandstalige gemeenschappelijke cultuurbeleid voor te stellen.

Goede samenwerking met alle gemeenschappelijke culturele partners is essentieel, vooral met Vaartkapoen, de dienst van de Franstalige cultuur en het Huis van Culturen en Sociale Cohesie.

In het algemeen zal het Nederlandstalige cultuurbeleid muzikale middagen blijven bieden aan senioren, terwijl er nieuwe activiteiten voor gezinnen en jongeren zullen worden gecreëerd.

De stad actief en materieel ondersteunen van de jeugdverenigingen, zoals het organiseren van transport apparatuur om hun zomerkampen, het helpen van organisaties om het pand te behouden of door te lenen hun apparatuur.

De nieuwe Nederlandstalige bibliotheek wordt een nieuw centrum voor het Nederlandstalige culturele leven in Molenbeek. Computers worden voor het publiek beschikbaar gesteld. Training kan noodzakelijk zijn en alle vormen van artistieke expressie moet zijn plaats vinden: openingen, poëzie-avonden, tentoonstellingen, debatten, … Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de samenwerking met scholen.

* * *

Dit artikel beweert natuurlijk niet volledig te zijn. Het stelt ons echter in staat om zich de komende jaren bewust te worden van de uitdagingen waar onze gemeente voor staat en geeft aan op welke manier de meerderheid erop wil reageren.

Zoals we al hebben gezegd, kunnen de gemeentebesturen jammer genoeg bepaalde macro-economische elementen niet controleren die niettemin beslissend zijn voor de ontwikkeling van de situatie op lokaal niveau. De gemeentelijke autoriteiten, bezorgd over het welzijn van de bevolking van Molenbeek, zullen daarom voorzichtig zijn om hun project aan te passen aan de nieuwe omstandigheden waarmee zij te maken zullen krijgen en dit, om altijd zo goed mogelijk te reageren op de eisen van de Molenbeekois.

Bovendien, zelfs als onze gemeente al heeft geprofiteerd van externe financiële steun, regionaal, federaal of Europees, zal de zoektocht naar deze aanvullende financiering voor aandeleninvesteringen de komende jaren moeten worden voortgezet als we willen voltooien het laatste herstel van Molenbeek-Saint-Jean.

De administratie zal zichzelf blijven voorzien van hulpmiddelen om de nieuwe technologieën te integreren, zodat burgers Molenbeekois kan profiteren van een hoogwaardige openbare dienstverlening.

Deze nieuwe technologieën, met name het internet, zullen het ook mogelijk moeten maken om een ​​betere communicatie tot stand te brengen tussen de gemeentelijke autoriteiten en de Molenbeekois. Deze verbetering van de communicatie zou ook een intensivering van de uitwisselingen tussen de vertegenwoordigers en de burgers mogelijk moeten maken, en op de lange termijn een grotere participatie, een grotere investering van de inwoners in de projecten om hun district te verbeteren. In deze context zal in de nieuwe Molenbeek een eerste gedecentraliseerde dienstverlening aan de bevolking worden gecreëerd.

Tot slot wil het College een fundamenteel punt benadrukken. Als onze gemeente nog steeds voor grote uitdagingen staat, heeft ze ook belangrijke troeven om te slagen. Ik zal er maar een paar noemen. Dus, de jeugd van zijn bevolking, zijn multiculturele rijkdom, zijn nabijheid tot het stadscentrum, zijn oud erfgoed, zijn industriële woestenijen die het mogelijk moeten maken om de economische activiteit, de vele groene ruimten, de toegankelijkheid te vergroten dankzij de vele transporten in gemeenschappelijk, de kwaliteit en diversiteit van zijn associatieve netwerk, …

Al deze elementen vormen wat ik de “bodem van onze gemeente” zou kunnen noemen. Wat deze bodem zal verrijken, is de proactiviteit en efficiëntie van het administratieve team ten dienste van alle Molenbeekois, een team dat de afgelopen jaren zichtbaar is versterkt en verantwoordelijk is voor onderzoek. nieuwe subsidies, de ontwikkeling van nieuwe concepten en bestanden, de conceptualisering van braakliggende ideeën.

Al deze elementen zijn belangrijk voor onze gemeente, voor haar ontwikkeling, voor haar toekomst